کابل های قدرت با عایق و روکش PVC

کابل قدرت مسی با عایق و روکش PVC | سیم و کابل ساوه

استاندارد مرجع :
ISIRI 3569-1
ولتاژ نامی :
0.6/1KV
کد کابل :
3569-1
محدوده دمایی :
20- تا 70+ درجه سانتیگراد
ساختار لایه ها :
CU/PVC/Filler/PVC
جنس و کلاس هادی :
مس آنیل شده با اندود فلزی و بدون اندود فلزی کلاس 1 (مفتولی)
کلاس 2 (نیمه افشان)
یا کلاس 5 ( افشان)
آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم مطابق استاندارد ملی ISIRI3084
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع A
رنگ عایق :
مطابق درخواست مشتری
جنس روکش میانی :
فیلر
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST1
رنگ روکش :
مشکی
کاربرد :
این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز، زیر خاک، درون آب، داخل ساختمان، کانالهای کابل کشی، نیروگاها، مصارف صنعتی، مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد بکار می رود
Quick info

توضیحات

 

Normal Cross Sectional Area of Conductor Insulation Thickness Filler Thickness Sheath Thickness Mean Overall Diameter Max. Conductor Resistance @20°C Approx Weight
(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) Ω/km Kg/km
2×1.5 0.8 1 1.8 11.6 12.1 160
2×2.5 0.8 1 1.8 12.4 7.41 220
2×4 1 1 1.8 14.1 4.61 300
2×6 1 1 1.8 15.1 3.08 365
2×10 1 1 1.8 16.7 1.83 489
2×16 1 1 1.8 19.8 1.15 7051
2×25 1.2 1 1.8 23.2 0.727 1022
2×35 1.2 1 1.8 25.5 0.524 1270
3×1.5 0.8 1 1.8 12 12.1 205
3×2.5 0.8 1 1.8 12.9 7.41 253
3×4 1 1 1.8 14.7 4.61 348
3×6 1 1 1.8 15.9 3.08 435
3×10 1 1 1.8 17.6 1.83 596
3×16 1 1 1.8 20.9 1.15 868
3×25 1.2 1 1.8 24.6 0.727 1274
3×35 1.2 1 1.8 27.1 0.524 1638
4×1.5 0.8 1 1.8 12.8 12.1 236
4×2.5 0.8 1 1.8 13.8 7.41 297
4×4 1 1 1.8 15.8 4.61 412
4×6 1 1 1.8 17.1 3.08 522
4×10 1 1 1.8 19.1 1.83 726
4×16 1 1 1.8 22.7 1.15 1065
4×25 1.2 1 1.8 26.9 0.727 1574
4×35 1.2 1 1.8 29.6 0.524 20.8
5×1.5 0.8 1 1.8 13.7 12.1 270
5×2.5 0.8 1 1.8 14.7 7.41 342
5×4 1 1 1.8 17.1 4.61 480
5×6 1 1 1.8 18.5 3.08 613
5×10 1 1 1.8 20.6 1.83 861
5×16 1 1 1.8 24 1.15 1269
5×25 1.2 1 1.8 29.4 0.727 1885
5×35 1.2 1 1.8 32.7 0.524 2466
3×25+16 1.2/1 1 1.8 24.5 0.727/1.15 1394
3×35+16 1.2/1 1 1.8 28.30 0.524/1.15 1805
3×25+16 افشان 1.2/1 1 1.8 24.3 0.78/1.21 1450
3×35+16 افشان 1.2/1 1 1.8 28.5 0.554/1.21 1810
3×50+16 افشان 1.4/1 1 1.9 32 0.387/1.21 2069
3×50+25 افشان 1.4/1 1 2 33 0.387/0.78 2400

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.


کابل های قدرت آلومینیومی با عایق و روکش PVC | سیم و کابل ساوه

کابل های قدرت آلومینیومی با عایق و روکش PVC

استاندارد مرجع :
ISIRI 3569-1
ولتاژ نامی :
0.6/1KV
کد کابل :
3569-1
محدوده دمایی :
20- تا 70+ درجه سانتیگراد
ساختار لایه ها :
AL/PVC/Filler/PVC
جنس و کلاس هادی :
کلاس 1 (مفتولی)
کلاس 2 (نیمه افشان)
آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم مطابق استاندارد ملی ISIRI3084
جنس عایق :
آمیزه PVC نوع A
رنگ عایق :
مطابق درخواست مشتری
جنس روکش میانی :
فیلر
جنس روکش :
آمیزه PVC نوع ST1
رنگ روکش :
مشکی
کاربرد :
این نوع کابل ها برای تامین انرژی الکتریکی در فضای باز، زیر خاک، درون آب، داخل ساختمان، کانالهای کابل کشی، نیروگاهها، مصارف صنعتی، در مراکز توزیع و نیز شبکه های مصرف و در جایی که احتمال صدمات مکانیکی به کابل وجود ندارد بکار می رود

 

Normal Cross Sectional Area of Conductor Insulation Thickness Filler Thickness Sheath Thickness Mean Overall Diameter Max. Conductor Resistance @20°C Approx Weight
(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) Ω/km Kg/km
2×10 1 1 1.8 16.7 3.08 304
2×16 1 1 1.8 19.8 1.91 430
2×25 1.2 1 1.8 23.2 1.20 670
2×35 1.2 1 1.8 25.5 0.868 790
3×10 1 1 1.8 17.6 3.08 430
3×16 1 1 1.8 20.9 1.91 510
3×25 1.2 1 1.8 24.6 1.20 800
3×35 1.2 1 1.8 27.1 0.868 1000
4×10 1 1 1.8 19.1 3.08 450
4×16 1 1 1.8 22.7 1.91 620
4×25 1.2 1 1.8 26.9 1.20 994
4×35 1.2 1 1.8 29.6 0.868 1190
5×10 1 1 1.8 20.6 3.08 570
5×16 1 1 1.8 24 1.91 760
5×25 1.2 1 1.8 29.4 1.20 1067
5×35 1.2 1 1.8 32.7 0.868 1400
3×25+16 1.2/1 1 1.8 24.5 1.2/1.91 840
3×35+16 1.2/1 1 1.8 28.30 0.868/1.91 1080

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد.