هدایت الکتریکی در اجسام مختلف

در این مطلب به تقسیم مواد از نظر هدایت الکتریکی می‎پردازیم و مقاومت الکتریکی را توضیح می‎دهیم.

مواد از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند: هادی، نیمه هادی و عایق

تقسیم بندی مواد از نظر هدایت الکتریکی

مواد هادی یا رسانا

عناصری که جریان الکتریکی را از خود به راحتی عبور می دهند . این نوع مواد دارای الکترونهای آزاد هستند.

مانند : طلا – نقره – مس – آلومینیوم و …

مواد نیمه هادی یا نیمه رسانا

عناصری هستند که از نظر هدایت الکتریکی پایین تر از فلزات ولی بهتر از عایق ها می باشند و در شرایط خاصی ( دما_ولتاژو…) میتوانند هادی یا عایق باشند .

مانند : ترانزیستورها-دیودها-تایرستورها و000

مواد عایق یا نارسانا

عناصری هستند که جریان الکتریسیته را از خود عبور نمی دهند.

مانند : چوب، فرش، P.V.C ( پلی وینیل کلراید)

مقاومت الکتریکی

میزان هدایت الکتریکی سیم یا هادی را می گویند. به عبارت دیگر هر چقدر مقاومت الکتریکی پایین تر باشد هدایت جریان الکتریسیته راحت تر و در مسیر انتقال افت ولتاژ نخواهیم داشت .

راهنمای محاسبه مقاومت الکتریکی و سطح مقطع هادی