هادی

به فلزات رسانایی مانند طلا – مس – نقره – آلومینیوم که برای انتقال جریان برق کاربرد دارند گفته می شود.

 

عایق

موادی که معمولا از جنس پلاستیک و فرآورده های مختلف آن شیشه ، چوب و … هستند و رسانایی آنها صفر است .

 

سیم

رشته ایی از هادی مورد نظر برای انتقال جریان برق به همراه یک لایه از عایق به دور آن برای محافظت را سیم می گویند.

 

کابل

از کنار هم قرار دادن چند رشته سیم به وسیله یک غلاف را کابل می گویند .

 

معرفی کلاس های مختلف هادی

در این صفحه به معرفی هادی ها (کلاس 1، کلاس 2 و کلاس 5) می پردازیم.

کلاس 1: هادی تک مفتولی برای کابل های تک رشته و چند رشته

AL400 Max. Conductor Resistance @20°C Normal Cross Sectional Conductors of area
آلومینیوم آلیاژی گرد یا شکل داده شده با اندود فلزی Coated بدون اندود فلزی Without Coated
(Ω/km) (Ω/km) (Ω/km) (mm²)
36.7 36.0 0.5
24.8 24.5 0.75
18.2 18.1 1.0
12.2 12.1 1.5
7.56 7.41 2.5
4.70 4.61 4
3.11 3.08 6
a 3.08 1.84 1.83 10
a 1.91 1.16 1.15 16
a 1.20 0.727 25
a 0.868 0.524 35
0.641 0.387 50
0.443 0.268 70
b 0.320 0.193 95
b 0.253 0.153 120
b 0.206 0.124 150
b 0.164 0.101 185
b 0.125 0.0775 240
b 0.100 0.0620 300
0.778 0.0465 400
0.0605 500
0.0469 630
0.0367 800
0.0291 1000
0.0247 1200

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد

a تنها در مورد هادی های آلومینیومی گرد با سطح مقطع 10mm² تا 35mm²

b در کابل های تک رشته، چهار هادی شکل داده شده قطاعی ممکن است در یک هادی گرد قرار گیرند

حداکثر مقاومت هادی های قرار گرفته در کابل باید 25% هر یک از هادی های قطاعی شک داخل آن باشد

 

کلاس 2: هادی های مس نیمه افشان، برای کابل های تک رشته و چند رشته (مفتول)

Max. Conductor Resistance @20°C حداقل تعداد مفتول ها در هادی Normal Cross Sectional Conductors of
AL CU شکل داده شده
Shaped
گرد فشرده شده
Compaced
گرد
Circle
آلومینیوم آلیاژی با اندود فلزی
Coated
بدون اندود فلزی
Without Coated
AL CU AL CU AL CU
(Ω/km) (Ω/km) (Ω/km) (mm²)
36.7 36.0 7 0.5
24.8 24.5 7 0.75
18.2 18.1 7 1.0
12.2 12.1 6 7 1.5
7.56 7.41 6 7 2.5
4.70 4.61 6 7 4
3.11 3.08 6 7 6
3.08 1.84 1.83 6 6 7 7 10
1.91 1.16 1.15 6 6 7 7 16
1.20 0.734 0.727 6 6 6 6 7 7 25
0.868 0.529 0.524 6 6 6 6 7 7 35
0.641 0.391 0.387 6 6 6 6 19 19 50
0.443 0.270 0.268 12 12 12 12 19 19 70
0.320 0.195 0.193 15 15 15 15 19 19 95
0.253 0.154 0.153 15 18 15 18 37 37 120
0.206 0.126 0.124 15 18 15 18 37 37 150
0.164 0.100 0.0991 30 30 30 30 37 37 185
0.125 0.0762 0.0754 30 34 30 34 37 37 240
0.100 0.0607 0.0601 30 34 30 34 61 61 300
0.0778 0.0475 0.0470 53 53 53 53 61 61 400
0.0605 0.0369 0.0366 53 53 53 53 61 61 500
0.0469 0.0286 0.0283 53 53 53 53 91 91 630
0.0367 0.0224 0.0221 53 53 91 91 800
0.0291 0.0177 0.0173 53 53 91 91 1000
0.0247 0.0151 0.0151 b 1200
0.0212 0.0129 0.0129 b a1400
0.0186 0.0113 0.0113 b 1600
0.0165 0.0101 0.0101 b a1800
0.0149 0.0090 0.0090 b 2000
0.0127 0.0072 0.0072 b 2500

 

a این اندازه ها مقادیر ترجیحی نیستند. سایر مقادیر غیر ترجیحی برای برخی از کاربردهای خاص شناسایی شده اند ولی در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی گیرند

b حداقل تعداد مفتول های این اندازه ها مشخص نشده است. این اندازه ها ممکن است از 5 یا 6 بخش مساوی تشکیل شده باشد

C برای هادی های با آلیاژ آلومینیومی تابیده شده منظم که دارای همان سطح مقطع نامی هادی های آلومینیومی هستند، مقدار مقاومت بایستی با توافق سازنده خریدار باشد

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارئه خواهد شد

 

حداکثر مقاومت هادی های کلاس 5 (هادی های مس افشان ، برای کابل های تک رشته و چند رشته)

Max. Conductor Resistance @20°C حداکثر قطر مفتول ها در هادی Normal Cross Sectional Conductors of
مفتول با اندود فلزی مفتول بدون اندود فلزی
(Ω/km) (Ω/km) (mm) (mm²)
40.1 39.0 0.21 0.5
26.7 26.0 0.21 0.75
20.0 19.5 0.21 1.0
13.7 13.3 0.26 1.5
8.21 7.98 0.26 2.5
5.09 4.95 0.31 4
3.39 3.30 0.31 6
1.95 1.91 0.41 10
1.24 1.21 0.41 16
0.795 0.780 0.41 25
0.565 0.554 0.41 35
0.393 0.386 0.41 50
0.277 0.272 0.51 70
0.210 0.206 0.51 95
0.164 0.161 0.51 120
0.132 0.129 0.51 150
0.108 0.106 0.51 185
0.0817 0.0801 0.51 240
0.0654 0.0641 0.51 300
0.0495 0.0486 0.51 400
0.0391 0.0384 0.61 500
0.0292 0.0287 0.61 630

 

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد

 

جدول محاسبه مقطع کابل

 

جدول محاسبه سطح مقطع کابل های مسی و آلومینیومی ، نسبت به مسافت و شدت جریان مجاز در سیستم سه فاز یا ولتاژ نامی 380 ولت آلومینیوم مس
1000 900 800 700 600 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 10
جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A) جریان (A)
5 7 15 27 1×1.5
6 8 12 25 36 1×2.5
6 8 10 13 20 40 46 1×4
5 6 6.5 7 8 10 12 15 20 30 58 58 1×10 1×6
5 5 6 7 8 10 11 12 14 16 20 25 33 50 77 77 1×16 1×10
8 8 10 11 13 16 17 20 22 26 32 40 53 80 100 100 1×25 1×16
12 13 15 17 20 25 27 31 35 41 50 62 83 125 130 130 1×50 1×25
17 18 21 24 28 34 38 43 49 57 69 86 115 155 155 155 1×70 1×35
23 25 28 32 38 46 52 58 66 78 93 117 156 185 185 185 1×95 1×50
33 36 41 47 55 66 74 83 95 111 133 166 222 230 230 230 1×120 1×70
45 50 56 64 75 90 100 112 129 150 180 225 275 275 275 275 1×150 1×95
55 67 69 89 92 111 123 139 159 185 222 278 315 315 315 315 1×185 1×120
66 73 82 94 110 132 147 165 189 220 264 330 355 355 355 355 1×240 1×150
78 87 98 112 131 157 174 196 224 267 314 393 400 400 400 400 1×300 1×185
87 97 109 124 145 174 194 218 249 291 349 437 465 465 465 465 1×400 1×240
99 110 124 141 165 198 220 248 283 331 397 496 550 550 550 550 1×500 1×300

 

مثال : کابل مسی با سطح مقطع 120 میلیمتر مربع یا کابل آلومینیومی با سطح مقطع 185 میلیتر مربع در فاصله 250 متر، قادر به تحمل 222 آمپر می باشد

 

جدول مقایسه سطح مقطع کابل با هادی مسی و هادی آلومینیومی با هدایت الکتریکی یکسان

1×300 1×240 1×185 1×150 1×120 1×95 1×70 1×50 1×35 1×25 مسی کابل های معادل تک رشته
1×500 1×400 1×300 1×240 1×185 1×150 1×120 1×95 1×70 1×50 آلومینیومی

مقادیر موارد فوق با تلرانس متعارف ارائه خواهد شد