امپدانس مشخصه | امپدانس موج

در این مقاله به تعریف امپدانس مشخصه و خط انتقال و تاثیر آن در هنگام تولید کابل کواکسیال می‎پردازیم.

امپدانس مشخصه

امپدانس یک خط انتقال با سمبل z0 نمایش داده می شود . به عبارت دیگر اندازه ولتاژ به جریان موج جاری در خط انتقال را امپدانس گویند.

مدار معادل خط انتقال

مدل یا مدار معادل خط انتقال در شکل زیر نشان داده شده است

مدار معادل خط انتقال

فرمول محاسبه مشخصه خط انتقال

همچنین مشخصه خط انتقال از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد :

فرمول مشخصه خط انتقال

که در این فرمول:

R مقاومت در واحد طول هست
L اندوکتانس در واحد طول هست .
G کنداکتانس دی الکتریک در واحد طول می باشد .
J واحد موهومی است .
W بسامد زاویه ای است .
C کاپاسیتانس در واحد طول هست .

همانگونه که می دانید کابل های کواکسیال، نوعی خط انتقال بوده و با توجه به نوع ساختار آنها دارای مدار معادل بصورت ترکیبی از مجموعه سلف و خازن و مقاومت و دی الکتریک می باشند و مقاومت معادل آنها باید 75 اهم باشد .

بنابراین برای رسیدن به امپدانس مشخصه یا همان مقاومت معادل 75 اهم لازم است که در هنگام ساخت و در حین فرآیند تولید کابل های کواکسیال به عوامل موثر در این مشخصه که در ادامه توضیح داده می شود، توجه کرد.

عوامل موثر در امپدانس مشخصه کابل کواکسیال

  • قطر مغزی کابل کواکسیال
  • جنس هادی و تعداد رشته سیم های هادی بکار رفته در تولید شیلد
  • نوع مواد و ضخامت مواد بکار رفته به عنوان دی الکتریک
  • مشخصات فویل آلومینیوم